FSC応援プロジェクト 掲載

FSC応援プロジェクト様のサイトに、当社FSCに関する取材の様子が掲載されました。

FSC応援プロジェクト サイト
https://shitte-erabo.net/

取材ページ
https://shitte-erabo.net/story/5618/